സവർക്കറെകുറിച്ച് അഞ്ചുവർഷം മുൻപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിന് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് മനോരമയുടെ ദ വീക്ക് മാ​ഗസിൻ

താനെഴുതിയത് വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നും അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്നും ലേഖകൻ നിരഞ്ജൻ ടാക്ലെ