എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെയുടെ തോൽവിയുടെ പ്രധാന കാരണം ബിജെപിയുടെ സാന്നിധ്യം; ബിജെപി വളരുന്നത് തമിഴ്‌നാടിന് ദോഷമെന്ന് സർവേ

എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ മുന്നണിയിൽ ബി.ജെ.പി നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നവരുടെ ഇരട്ടിയോളമാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമൂഹിക ഘടനക്ക് അവർ അപകടകാരികളാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം.