കൊവിഡ് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾ; എന്‍ജിഒകള്‍ക്ക് ധനസഹായവുമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ; പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് 736 സംഘപരിവാര്‍ സംഘടനകൾ

ഇതോടെ, സര്‍ക്കാര്‍ ധനസഹായത്തിനും റേഷന്‍ സബ് സിഡിക്കും സംഘപരിവാര്‍ സംഘടനകള്‍ അര്‍ഹരാകും.