ഡോ. ഫിലിപ്പോസ് മാര്‍ ക്രിസോസ്റ്റം; ചിരിയുടെ തമ്പുരാന് വിട

തിരുമേനിയുടെ പ്രസംഗം എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും കേൾക്കാനും കാണാനുമായി എത്തുന്നവർക്ക് ജാതി മത വർഗ വർണ്ണ വത്യാസമില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.