തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം; രാഹുല്‍ഗാന്ധി കൊല്ലത്ത് താമസിച്ച ആഡംബര ഹോട്ടലിലെ വാടക അടച്ചില്ലെന്ന് പരാതി

ബോട്ട് മുതലാളിമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും, കൊല്ലത്തെ മുതലാളിമാരുടെ എല്ലാം കയ്യിൽ നിന്നും പിരിച്ചെടുത്ത കോടികൾ എവിടെ?