കോവിഡ് ബാധിതർക്ക് സൗജന്യമായി ഭക്ഷണമെത്തിക്കാൻ പത്താൻ സഹോദരങ്ങളുടെ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി

കോവിഡ്-19 ന്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തിനിടയിലാണ് രാജ്യം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒത്തുചേർന്ന് ആവശ്യമുള്ള ആളുകളെ സഹായിക്കുകയെന്നത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്