ആധുനിക കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം സഖാവ് നായനാരുടെ ജീവചരിത്രം കൂടിയാണ്; ഇ കെ നായനാരുടെ ഓർമ്മദിനത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ

ഒരു രക്ഷിതാവിനെപ്പോലെ സഖാവ് നൽകിയ അറിവും അനുഭവപാഠങ്ങളും ഞങ്ങളുടെയെല്ലാം വഴികാട്ടിയായിട്ടുണ്ട്.