2024 വരെ ഞങ്ങൾക്ക്​ കാത്തിരിക്കാനാകില്ല; എല്ലായിടത്തും ജനങ്ങൾ മരിച്ച് വീഴുകയാണ്; നരേന്ദ്രമോദിയോട് മാറിനിൽക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അരുന്ധതി റോയ്

ധ്യാനത്തിന്റെയും ഏകാന്തതയുടെയുമുള്ള മികച്ച ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് നയിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് .