സി.എ.എ. നടപ്പാക്കാന്‍ കേന്ദ്രം വിജ്ഞാപനം ഇറക്കി; മുസ്​ലിം ഇതര അഭയാർഥികളിൽനിന്ന്​ പൗരത്വത്തിന്​ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

2014 ഡിസംബർ 31 വരെ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ മുസ്​ലിംങൾ അല്ലാത്തവർക്കാണ്​ അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയെന്നാണ്​ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ വിജ്​ഞാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു​​.