ഇത് പിണറായിക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെടാവുന്ന നേട്ടം; രണ്ടാം മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് യുവത്വത്തിന്റെ തിളക്കം

മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണം പൂര്‍ത്തിയായതോടെ തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് , തൃശൂര്‍ ജില്ലകള്‍ക്ക് മൂന്നു മന്ത്രിമാരെ ലഭിച്ചു. കാസര്‍കോടിനും, വയനാടിനും പ്രാതിനിധ്യമില്ല.