ഗോഡ്സ് ഓൺ സ്നാക്ക്’; രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിനെ അഭിനന്ദിച്ച് അമൂല്‍ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റർ

കേരളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്നാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്റ്റാലിന്റെ വിജയത്തെയും ബംഗാളിൽ മമതയുടെ വിജയത്തെയും അമൂൽ പോസ്റ്ററിലൂടെ പങ്കുവെച്ചു.