ജനകീയ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു; നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാനും ജാഗ്രത പുലര്‍ത്താനും ലക്ഷദ്വീപ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഭരണകൂടം

കപ്പലുകള്‍, ജെട്ടി, പോര്‍ട്ട്, പോര്‍ട്ട് പരിസരം എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കാനും ഈ ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.