ഡിആര്‍ഡിഒ വികസിപ്പിച്ച കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന 2-ഡിജി മരുന്ന്: പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും

ഡിജി മരുന്നിനായുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട പരീക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മെയ് മുതല്‍ ഒക്ടോബര്‍ വരെ നടത്തി.